Make your own free website on Tripod.com

ТЕСТЪТ Е ОТ ИЗПИТА ПРОВЕДЕН НА 19 ЮНИ 2000г.

 
 

литература

 

   
  Прочетете текста и решете задачите от №1 до №4.
   
 

Неологизмите се появяват заедно с новите предмети, новите явления и понятия. Всяко ново нещо трябва да получи свой знак в езика, за да можем да си разказваме за него. Неологизмите се образуват по естествените словообразователни модели и затова лесно се разбират от носителите на езика. Всекидневно се създават неологизми, защото всекидневно нещо се появява на този свят. Ние сме свидетели как се появиха думи като подлез, надлез, приземявам, прилунявам. Някои от новите думи са с чужд произход: екскаватор, ескалатор, компютър. Народът ги научава и езикът ги приема, както приема всички чужди думи. Те получават български гласеж и наши граматични особености. Най-много неологизми се появяват с напредъка на науката, на техниката. Но неологизми се появят и с обществено-политическите промени.

 
(Розалина Новачкова, Тодор Бояджиев)
1. Текстът е предназначен за:
езиковеди, които се занимават с изготвянето на правописни речници
широк кръг читатели, за които съдържанието на текста е достъпно и полезно
учени, които изследват особеностите на българските диалекти
писатели, които се стремят да разнообразят начина, по който се изразяват в произведенията си

2. Кое от следните твърдения НЕ е вярно според текста?
Някои от неологизмите са заемки от други езици.
Неологизмите имат същите граматични особености, каквито и другите думи в българския език.
За да може да се говори за нещо, то трябва да има свой знак в езика.
Неологизмите се образуват по начин, който затруднява носителите на езика при разбирането на значението им.

3. Кой от изброените изрази НЕ е използван в текста като термин?
словообразователен модел
чужди думи
напредък на науката
неологизъм

4. Кой от редовете с думи от текста съдържа синонимни изрази?
неологизъм, нова дума
неологизъм, чужда дума
неологизъм, ново явление
неологизъм, граматична особеност

5.      При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката симфониякомпозитор:
роман - писател
поема - стихотворение
учител - училище
палка - диригент

6.      При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката синтактично свързване – съчинително свързване:
сложно изречение - сложно съставно изречение
относително местоимение - притежателно местоимение
вметната част - обособена част
съставно сказуемо - безглаголно изречение

7.      При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката фирма – директор:
сграда - портиер
училище - учител
република - монарх
магазин - управител

8. Какво означава подчертаният израз?
  Всичко това, което се изписа по вестниците, е само димна завеса.
журналистически похват
има за цел да прикрие истинския проблем
несполучливо сравнение
разказ за военни действия

9. Какво означава подчертаният израз?
  Директорът уволни конкретния виновник за аварията и така си изми ръцете.
наказа виновния
освободи се от отговорност
погрижи се за личната си хигиена
сплаши останалите служители

10.  Какво означава подчертаният израз?
  Полицаят отговори, че законът му връзва ръцете.
е най-важен за него
забавя работата му
улеснява задачата му
ограничава действията му

11. Коя дума е написана грешно?
ще изпекат
ще облечат
ще пресичат
ще скочат

12. Коя дума е написана грешно?
презсекли
разсели
видели
мълчали

13. Отбележете коя е неправилно изписаната дума:
оттласквам се
оттеглям се
оттървавам се
оттичам се

14. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
  Няма да говорим за безсилието (1) на режисьора (2) нито за безпомощния (3) актьорски състав - срама (4) си е за тях.
(1)
(2)
(3)
(4)

15.  В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Да си призная, очаквах много повече от него.
Всъщност, очаквах много повече от него.
Ако трябва да говорим откровено, очаквах много повече от него.
Трябва да си призная, че очаквах много повече от него.

16. Посочете вярното твърдение за изречението:
  Китаристът беше изключително популярен в страната си макар, че не се стремеше към известност.
запетаята правилно е поставена пред подчинителен съюз
не се пише запетая никъде
запетаята неправилно разделя сложен съюз
няма пунктуационна грешка

17. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
Миналия сезон доминираха предимно червеното и сивото, които замениха шаренията, властвала преди две години.
Черният и сивият цвят смениха пъстротата, която властваше по пистите допреде две години.
И през този сезон черното и сивото ще бъдат отново на мода.
Черният цвят, който се наложи над шарените екипи ще бъде на мода и този сезон.

18.  В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?
Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.
Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса съдържа химическо вещество, за което се смята, че понижава кръвната захар.
Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество, за което се смята, че понижава кръвната захар.
Сърцевината на дървото от, което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.

19. Посочете вида на грешката в изречението:
  Аз ми се струва, че той греши.
граматична
пунктуационна
правописна
лексикална

20. Къде е допусната грешка?
  Новият (1) уред комбинира въздействието (2) на три различни методи (3) - електростимулация (4), точков и обикновен масаж.
(1)
(2)
(3)
(4)

литература | математика | природни науки | обществени науки | край

математика

 

 

21. Сборът на и е равен на:

22. Стойността на израза е:
-2

23. Стойността на израза 10,5 - 0,5.42 - 32 е:
-6,5
0,5
151
27,5

24. Стойността на израза 24 - 424 : 4 е:
-100
-82
-118
-130

25. Най-малкото цяло число, по-голямо от -5,5, е:
-6
-5
6
5

26. Сборът на 50% от 100 и 50% от 50 е равен на:
100% от 150
50% от 75
50% от 150
100% от 50

27. Уравнението 2x - 4x = 6x има за корен числото
-8
0
8

28. Сборът на всички цели числа x, за които са изпълнени неравенствата , е:
9
6
2
3

29. Стойността на израза 2a2b - 3ab - 10a2b - 5ab + 8a2b + 6ab за a = - 0,5 и b = 4 е:
1
-4
4
-1

30. Ако от половината от годините на баща ми извадим 3, ще получим моите години. Аз съм на 20 години. Баща ми е на :
57 години
46 години
43 години
34 години

31. В един клас отношението на броя на момичетата към броя на момчетата е 3 : 5. Процентът на момчетата в този клас е:
62,5%
5%
35%
53%

32. Като използвате данните от чертежа, намерете лицето на успоредника.
10 cm2
2,5 cm2
40 cm2
20 cm2

33. Мярката на ъгъл от чертежа е:
35°
15°
25°
45°

34. На чертежа AA1 и BB1 са височини в ABC. Ако ABB1 = 40° и BAA1 = 30°, то мярката на ACB е:
110°
70°
80°
90°

35. На чертежа OA = AM. Мярката на ABC е:
55°
40°
85°
65°

36. В равнобедрен ABC (AC = BC) точка O от медианата CM е свързана с върховете A и B. Броят на двойките еднакви триъгълници е:
1
2
3
няма еднакви триъгълници

37. Мярката на ACB на чертежа е:
145°
35°
70°
110°

38. На чертежа ABC е правоъгълен с прав ъгъл при върха C. Точката M е средата на хипотенузата и CM = 8 cm. Дължината на катета BC е равна на:
2 cm
4 cm
8 cm
16 cm

39. На чертежа страната на квадрата ABCD има дължина 1 cm. Ако AM = 1 cm и l AM, то мярката на PAQ е равна на:
15°
60°
30°
45°

40. В ABC на чертежа AC = BC = 10 cm, MQ||BC и MP||AC. Периметърът на четириъгълника MPCQ е равен на:
20 cm
10 cm
30 cm
40 cm


литература | математика | природни науки | обществени науки | край

природни науки

 

41. При измерване теглото на тяло във въздух силомерът показва 5N, а след потапяне на тялото във вода той показва 3N. Архимедовата сила, действаща върху тялото е:
3 N
2 N
5 N
8 N

42. Съпротивленията R1 = 2 и R2 = 3 са свързани успоредно. Еквивалентното съпротивление R е:
R = 5
R =
R =
R =

43. Предмет се намира във фокуса на вдлъбнато сферично огледало. Кое от следните твърдения е вярно?
Образът на предмета се намира между върха и фокуса на огледалото.
Образът на предмета е във фокуса на огледалото.
Не се формира образ.
Образът на предмета е в центъра на огледалото.

44. За основните оксиди са характерни взаимодействията:
с вода, с киселинни оксиди, с киселини
с основи, с вода, с киселини
с киселинни оксиди, с киселини, с основи
с киселинни оксиди, с основни оксиди, с киселини

45. Кое от уравненията НЕ е изравнено?
2NaOH + H2SO4 Na2SO4+H2O
Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
Na2O + H2O 2NaOH
2NaCl + H2SO4 Na2SO4 + 2HCl

46. Каква маса и какъв обем при нормални условия има балон, който съдържа 5 mol молекули водород. (M(H2) = 2 g/mol)
5 g; 10 l
5 g; 44,8 l
10 g; 67,2 l
10 g; 112 l

47. Коя е вярната таксономична последователност за класифициране на змията пепелянка?
тип Влечуги, клас Хордови, разред Люспести
клас Влечуги, разред Люспести, тип Хордови
тип Хордови, разред Люспести, клас Влечуги
тип Хордови, клас Влечуги, разред Люспести

48. Животното, в което живее и се храни паразитът, се нарича:
жертва
гостоприемник
ендопаразит
ектопаразит

49. Жизненият процес на земноводните, който е изключително зависим от водната среда, е:
размножаване
отделяне
хранене
дишане

50. Спрямо Екватора Европа се намира в:
Източното полукълбо
Южното полукълбо
Северното полукълбо
Западното полукълбо

литература | математика | природни науки | обществени науки | край

 

обществени науки

 

51. В коя от посочените групи благоприятните природни условия обуславят доброто развитие на лозарството във всички изброени страни?
Франция, Испания, Италия
Франция, Швейцария, Швеция
Гърция, Германия, Норвегия
Чехия, Полша, Великобритания

52. В коя от посочените групи европейски държави всички страни са свързани с България чрез река Дунав?
Германия, Италия, Румъния
Македония, Украйна, Швейцария
Унгария, Австрия, Словакия
Беларус, Франция, Югославия

53. Областта Рур е въгледобивен и стоманодобивен център в:
Нидерландия
Франция
Германия
Белгия

54. Посочете района с най-голяма гъстота на населението в Европа:
Източна Европа
Северна Европа
Средна Европа
Южна Европа

55. Кой от изброените градове е столица на балканска държава?
Варшава
Истанбул
Солун
Скопие

56. Пелопонеската война се води между:
Рим и Картаген
Тракия и Троя
Шумер и Акад
Атина и Спарта

57. Според легендата Рим е основан от:
братя Гракхи
Ромул и Рем
Цезар и Помпей
Марий и Сула

58. Монотеизъм означава:
вяра само в един бог
вярване в много богове
религиозно учение, което отрича една или друга истина, проповядвана от официалната религия
вяра в съществуването на връзка между група хора и някое животно

59. Окончателното оформяне на атинската демокрация е дело на:
Сократ
Перикъл
Пизистрат
Парис

60. Древната египетска държава възниква по долината на река:
Ефрат
Ганг
Тигър
Нил

литература | математика | природни науки | обществени науки | край


грешен отговор
верният отговор

първа страница

 
За мнения, предложения и препоръки, моля да ни Пишете.
Ако имате и други въпроси, може да оставите коментар тук.
 
 
 
 
©Copyright 2001г. А. M. S. All rights reserved..