Make your own free website on Tripod.com

НАЦИОНАЛЕН ИЗПИТ-ТЕСТ - 19 юни 2001г.

Оригиналният тест е публикуван на 19.06.2001 от МОН

 
 

литература

 

   
  Прочетете текста и решете задачите от №1 до №4.
   
 

Толкова малки и толкова изящни, често пъти толкова стари и в същото време наситени с живот, миниатюрните пейзажи от цветя, дървета и скали на всички езици се наричат с едно име - бонзай. За тези, които ги обичат, това е едно своеобразно място в природния, чист свят.

В Япония, където шинтоизмът проповядва преклонение към природата, възрастта и предците на човешкия род, бонзай е почитано изкуство, което символизира битката на едно дърво с природните стихии. Като всяко живо същество то расте на години, има своя индивидуалност и характер, както и свое място под слънцето. Тази жива природна картина е абстрактна, поетична, емоционално наситена.

В буквален превод от японски "бонзай" означава "засадено в поднос". Но отглеждането на минидръвчета в керамични съдове с различна форма води началото си не от Япония, а от Китай. Преди повече от 2000 години, по време на династията Хан, е започнало моделирането на миниатюрни природни пейзажи. През XII в. будистки монаси пренасят образци на това изкуство в Япония с твърдото убеждение, че това са свещени предмети - наричали ги "зелените стъпала към небето", защото изобразявали връзката между Създателя на вселената и човека.

 
(из печата)
1. Според текста изкуството бонзай символизира борбата между:
доброто и злото
живото същество и природните стихии
Япония и Китай
различните династии

2. В текста:
се посочва, че само будистките монаси могат да отглеждат бонзай
се посочва, че бонзай отглеждат само аристократите
се посочва, че единствено мъжете имат право да отглеждат бонзай
не се посочва кой може да отглежда бонзай

3. Според текста изкуството бонзай:
се появява и се развива само в Китай
се появява и се развива само в Япония
се появява в Китай и се пренася в Япония
се появява в Япония и се пренася в Китай

4. Според текста изкуството бонзай се развива в Япония приблизително от преди:
девет века
500 години
четиринадесет века
2000 години

5.     В кой от редовете думите са синоними?
страхлив - смел
повърхностен - незадълбочен
роден - народен
обичан - мразен

6.      Думите ИКОНОМИЧЕН и ИКОНОМИЧЕСКИ са:
синоними
антоними
пароними
омоними

7.      С коя от посочените четири думи може да се замени подчертаната дума, без да се промени смисълът на изречението?
  Резултатите от проверката показаха, че в училището няма посредствени ученици.
отлични
слаби
недисциплинирани
подготвени

8. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката УВОД - СЪЧИНЕНИЕ ?
бряг - море
встъпление - заключение
припев - песен
увертюра - опера

9. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката ЧЕРУПКА - ОРЕХ ?
обвивка - бонбон
кора - банан
опаковка - подарък
калъф - очила

10. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката КАПИТАН - КОРАБ ?
строител - бригада
ученик - учител
училище - директор
управител - хотел

11. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
  Възрастната (1) жена се усмелява (2) да тръгне през нощта (3), защото знае, че на отсрещния бряг я чака четникът (4) - гладен и премръзнал.
(1)
(2)
(3)
(4)

12. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
  Сякаш (1) и природата е връждебна (2) към Македонски. Тя не носи успокоение (3) на напрегнатия пътник, а поражда силно потискащо (4) чувство.
(1)
(2)
(3)
(4)

13. В кой от подчертаните изрази е допусната правописна грешка?
  Не допускайки (1) доброто начало в разказа (2) да бъде помрачено от човешката студенина и неутзивчивост (3), Елин-Пелиновата (4) героиня поръчва на момчето да се върне на другата сутрин, за да види скъпите гости.
(1)
(2)
(3)
(4)

14. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
  Монологичната (1) форма обуславя (2) искреността (3), с която е разкрито душевното състояние на лирическите герой (4) в "Заточеници".
(1)
(2)
(3)
(4)

15.  В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Който иска да отиде на екскурзията, да се запише в списъка.
В списъка все още не са записани всички, които искат да отидат на екскурзията.
Всички, които искат да отидат на екскурзията трябва да се запишат в списъка.
Разбира се, ако няма да ходите на екскурзията, няма нужда да се записвате в списъка.

16. В изречението
  Няма кътче в гората или по полето, неогледано от свраките, няма човек или животно, без да са следени непрекъснато от свраките. (Й. Радичков)
  изразът "неогледано от свраките" е ограден със запетаи:
защото е обособена част
погрешно
защото е вметнат израз
защото е подчинено изречение

17. Във всяко от посочените изречения има грешка. В кое от тях тя е ПУНКТУАЦИОННА?
В нашия край често мислят малкият симпатичен таралеж за вестител на берекет.
Днес никои не ми се обади за колата.
Върнах се вкъщи, само за да се преоблека.
Не трябва да пречисляваме тези грешки към най-честите, госпожо.

18.  В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
Това, че носи очила, той смяташе за огромен минус.
Каза, че не е учил за днес и че е без домашно.
Когато се върнах вкъщи, бях толкова гладен, че първо нападнах хладилника.
И тази вечер той не можа да се обади вкъщи макар, че беше обещал.

19. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
  Господин Петров, дълго мислих за това (1) и вече съм убеден (2), че именно (3) Вие сте сгрешил (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

20. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
  Прославил се като надарено дете (1), след детската му (2) възраст Моцарт не удивлява (3) вече никого и много от творбите му остават неоценени (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

литература | математика | природни науки | обществени науки | край

математика

 

21. Произведението 0,0012. е равно на:
48
0,00048
0,000048
0,48

22. Стойността на израза е равна на:
-
-
-
-

23. Ако 2a = -3, то стойността на израза 6a + 1 е равна на:
9
-8
-5
17

24. Стойността на израза е равна на:
5
-5
104
10

25. Отношението на 0,5 kg към 100 g е равно на:
4:1
5:100
1:2
5:1

26. С колко процента трябва да се увеличи числото 64, за да се получи 72?
12,5%
8%
%
112,5%

27. Иван трябвало да раздели едно число на 100. Вместо това той го умножил по 100 и получил 25. Какъв резултат е трябвало да получи Иван?
0,25
0,025
0,0025
0,00025

28. Всички стойности на a, за които x2 - 16 = (x - a)(x + a), са:
4
8
8
4

29. Изразът 1 - x(2 - x) - 2(1 - x) е тъждествено равен на:
- x2 - 4x - 1
x2 - 1
- x2 - 1
- x2 + 4x + 3

30. Коренът на уравнението е:
-
1
-

31. Двама колоездачи тръгнали един срещу друг от два града, разстоянието между които е 245 km. Единият тръгнал в 8 часa и 15 минути и се движел със скорост 45 km/h, а другият - с един час по-късно и се движел с 35 km/h. Двамата са се срещнали в:
10 часa и 45 минути
11 часa и 5 минути
11 часa и 45 минути
12 часa и 5 минути

32. Всяко квадратче в мрежата е със страна 1 cm. Лицето на защрихованата част е:
  
15 cm2
14 cm2
20 cm2
21 cm2

33. Мярката на ъгъл е 20% от мярката на съседния му. По-малкият от двата ъгъла има мярка:
25°
30°
45°
60°

34. Ако AB = DC и AD = BC, то мярката на ACB е:
25°
75°
80°
55°

35. Ако ABCD e квадрат и АBM е равностранен, то мярката на AMD е:

90°
75°
60°
65°

36. В ABC е дадено АС = ВС, ACB = 140°, AL е ъглополовяща на
САВ и LM е ъглополовяща на ALB. Мярката на LMB е:

85°
80°
40°
75°

37. В правоъгълния триъгълник ABC с ACB = 90° и височина СН е изпълнено АН - НВ = ВС. Мярката на ВАС е:

20°
30°
45°
60°

38. На чертежа AHML е правоъгълник. Точката C е средата на страната HM, LCM < 45° и LC пресича правата AH в точка B. Кои от посочените двойки триъгълници НЕ са еднакви?

CML и CHA
LAH и MHA
ABC и ALC
BHM и HAL

39. Всички положителни стойности на x, за които ъгълът с големина 4х+10° НЕ е тъп, са всички положителни решения на неравенството:

x < 20°
x < 47,5°
x10°
x20°

40. Симетралата на страната АВ в правоъгълния триъгълник АВС
(АСВ = 90°) пресича катета ВС в точка М така, че АС = СМ. Мярката на АВС е:

22°30'

20°
30°
15°


литература | математика | природни науки | обществени науки | край

природни науки

 

41. Раменете на лост се отнасят както 1:5. Ако по-голямата сила, която действа на лоста в равновесие, е 300 N, то по-малката сила е:
15 N
30 N
60 N
120 N

42. Ако волтметърът показва напрежение 0,5 V, то амперметърът показва:
0,1 A
0,5 A
1 A
5 A

43. Светлинен лъч пада върху плоско огледало, като сключва с него ъгъл 45°. Ъгълът между падащия и отразения лъч е:
30°
45°
90°
135°

44. В коя от изброените двойки "химична формула - наименование" формулата НЕ съответства на наименованието?
Li2O - дилитиев оксид
KS - дикалиев сулфид
CaH2 - калциев дихидрид
Ca(OH)2 - калциев дихидроксид

45. Стойностите на коефициентите x, y и z в даденото пълно химично уравнение x Al + y Cl2 z AlCl3
2, 2, 3
1, 2, 3
2, 3, 1
2, 3, 2

46.Неизвестните вещества А, Б и В в реакционната схема са съответно:
Cu, CaO, Ag
CuO, Ca, AgNO3
Cu, Ca(OH)2, AgNO3
CuO, Ca(OH)2, Ag

47. Междинен гостоприемник на паразитните червеи се нарича организъм, в който:
се извършва половото размножаване на паразитите
се развиват възрастните индивиди на паразитите
се развиват ларвите (ларвните форми) на паразитите
паразитните червеи стават полово зрели

48. За пръв път в еволюцията "пулсиращ орган - сърце" се появява при:
тип Кръгли червеи
тип Мекотели
тип Хордови
тип Членестоноги

49. Човек се заразява със спирална трихина при:
консумация на сурови зеленчуци и плодове, замърсени с нейните яйца
консумация на месо, заразено с нейните ларви
консумация на хранителни продукти, заразени с възрастния паразит
пиене на замърсена вода

50. Спрямо Балканския полуостров Екваторът се намира:
на юг
на север
на изток
на запад

литература | математика | природни науки | обществени науки | край

 

обществени науки

 

51. Каменна фигура с тяло на лъв и глава на човек се нарича:
стела
идол
сфинкс
кентавър

52. Коя от посочените характеристики се смята за най-убедително доказателство за общия произход на индоевропейските народи?
близостта на заселените от тях територии
общият корен на голяма част от думите в техните езици
сходството в религиозните им вярвания
сходните физически белези на представителите на отделните народи

53. Кой от изброените паметници принадлежи на праисторическото изкуство?
Вилендорфската Венера
Розетският камък
Хеопсовата пирамида
Партенонът

54. "Градът на свободното слово" е:
Спарта
Троя
Рим
Атина

55. Терминът остракизъм означава:
ограничаване на функциите на владетеля
форма на управление в Древна Гърция
отстраняване от полиса на онези политици, които заплашвали общото благо
ограничаване на влиянието на жреците

56. Коя от изброените държави е република?
Белгия
Франция
Испания
Швеция

57. Коя от изброените групи държави е известна като Прибалтийски републики?
Литва, Латвия, Дания
Швеция, Финландия, Дания
Русия, Беларус, Естония
Литва, Латвия, Естония

58. В коя от изброените групи всички народи спадат към западните славяни?
българи, сърби, хървати
поляци, чехи, словаци
руси, белоруси, украинци
словенци, унгарци, литовци

59. В коя от посочените двойки "държава-столица" е допусната грешка?
Италия - Милано
Гърция - Атина
Австрия - Виена
Франция - Париж

60. В коя от изброените групи столици всички са разположени на
р. Дунав?
Берлин, Варшава, Прага
Берн, София, Любляна
Виена, Будапеща, Братислава
Загреб, Букурещ, Белград

литература | математика | природни науки | обществени науки | край


грешен отговор
верният отговор

първа страница

 
За мнения, предложения и препоръки, моля да ни Пишете.
Ако имате и други въпроси, може да оставите коментар тук.
 
 
 
 
©Copyright 2001г. А. M. S. All rights reserved..