Make your own free website on Tripod.com

ПРИМЕРЕН ТЕСТ НА МОН АПРИЛ 2001Г.

 
 

литература

   
  Прочетете текста и решете задачите от №1 до №4.
   
 

Под заглавието “Грозно! Не купуваите!” в един от столичните вестници бе публикувана статия, в която се говори за разпространението на лъжеизкуството и антиестетичността при производството на различни предмети за украшения. Безспорно авторът на статията е прав. Нужно е да се вземат мерки срещу безвкусицата и загрозяването на живота.

За съжаление грозотата в живота се среща много по-нашироко. Тук ще отбележим, че нерядко се допуска да бъде загрозяван и родния ни език и че към това печално явление сме свикнали да се отнасяме доста нехайно. В какво се състои загрозяването на езика?

В заглавието на статията, в която се говори за безвкусицата, глаголът “не купувайте” е напечатан с И вместо с Й в предпоследната сричка. Нима това не е загрозяване на нашето писмо? Много пъти вече е писано и говорено по този въпрос, но нашите печатници и редакции нехаят.

 
(Л. Андрейчин)
1.      Темата на текста е:
безвкусното и шаблонното
безвкусицата в бита
загрозяването на езика
мерките срещу безвкусицата

2.      Ключови думи и изрази в текста са:
заглавие, живот
сричка, украшения
загрозяване, роден език
производство, автор

3.      Според автора на текста:
Всеки читател е длъжен да пише по въпросите на езиковата култура.
Не бива да се примиряваме със загрозяването на писмената реч.
Производителите на украшения не заливат пазара с безвкусица.
Съвременният човек усъвършенства усета си за естетичност.

4.      Термин в текста е:
загрозяване
безвкусица
писмо
лъжеизкуство

5.      При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката соколястреб:
лъв – пантера
оазис – вода
роза – цвете
храст – бодли

6.      При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката гранитпаметник:
глина – пясък
фонтан – вода
цветя – алея
порцелан - ваза

7.      При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката резбардлето:
ученик – пергел
оперета – композитор
художник – четка
издател – книга

8.      Коя от изброените думи е синоним на популярен?
привлекателен
вълнуващ
възхитителен
известен

9.      Коя от посочените думи е синоним на подчертаната?
  Ръководството на фондацията установи непосредствен контакт с участниците в олимпиадата.
спонтанен
пряк
неочакван
доброжелателен

10.  Какво означава фразеологичното словосъчетание от дума на дума?
преминаване от една тема към друга
в търсене на точната дума
в течение на разговора, постепенно
с осмисляне на всеки израз

11.  В кой ред има правописна грешка?
писмени упражнения
особенни мисли
постоянни клиенти
искрени приятели

12.  В кой ред НЯМА правописна грешка?
Момъкът отишъл при дърводелеца.
Той не си е опекал работата добре.
Те вървяли, вървяли, но не се уморили.
Воинът лежал мъртав на земята.

13.  В кои от подчертаните изрази има правописна грешка?
  Ако имаме (1) впредвид (2) факта, че 3/4 от Земята (3) е покрита с морета и океани, по-точното наименование на нашата планета би било “Вода”(4).
(1)
(2)
(3)
(4)

14.  В кои от подчертаните изрази НЯМА правописна грешка?
  Поетът заимства (1) художествени средства от народно-песенното (2) творчество, овековечило (3) смелоста (4) и душевната красота на българина.
(1)
(2)
(3)
(4)

15.  В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Ти защо не се обади по телефона вчера?
Ще кажеш ли най-после защо не се обади?
Не се обадих тъй като нямах време.
Той обясни на близките си защо не се е обадил.

16.  В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Струва ми се, че не успях да обясня всичко.
Дълго му обяснявах само, че той не ме разбра.
Получих отговор още на другия ден, макар че не очаквах.
Той много се изненада, като че за пръв път чуваше за това.

17.  В изречението
  Изводът, че Земята е кръгла е направен от Аристотел.
липсва запетая след подчиненото изречение
запетаята може да бъде заменена с двоеточие
трябва да има тире след подчиненото изречение
няма пунктуационна грешка

18.  В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?
Ирина: моята нова съученичка, ще ми помага по математика.
Той е представен с много положителни черти, храброст и юначество, чувство за лично достойнство, култ към красотата.
За срещата знаехме само трима: аз, моят съученик Петър и брат му.
Най-отпред блестяха три бутона; червен, жълт и зелен.

19.  Кое е вярното твърдение?
  Глаголът не се изменя по:
залог
наклонение
време
падеж

20.  Кое е НЕВЯРНОТО твърдение?
Сказуемото е главна част на изречението.
Съставното сказуемо може да бъде глаголно и именно.
Сказуемото винаги се обособява и се отделя с пунктуационни знаци.
Името в съставното именно сказуемо, ако е от м.р. ед.ч., се членува с пълен член.

литература | математика | природни науки | обществени науки | край

 

математика

 

21. Частното 32:0,004 е равно на:
80
800
8 000
80 000

22. Сборът на най-голямото и най-малкото шестцифрени четни числа с различни цифри, записани с цифрите 1; 2; 0; 9; 8 и 3, е равен на:
1 085 608
1 085 400
1 085 599
895 608

23. Кое от числовите равенства е вярно:
106 = 23 . 53
|-3,3| = 3.(-1,1)
0,04 : 0,3 = 8 : 60
17 - 17,5 = 0

24. Броят на секундите в една седмица е най-близък до числото:
600 000
60 000
6 000 000
10 000

25. Ако , то е:
0
1
2

26. 5% от 0,75 kg са равни на:
375 g
37,5 g
150 g
15 g

27. Многочленът x2 - (x2 - 1) - x(1 - x) е тъждествен на:
x2 - x + 1
x2 - x - 1
- x2 - x - 1
- x2 - x + 1

28. Решенията на неравенството се представят върху числовата ос с интервала:

29. Иван трябвало да прибави числото 21 към едно число, но вместо това го извадил и получил -6. Кое число е трябвало да получи Иван?
-27
15
36
27

30. Мария спестява всяка седмица от парите, които получава. Ако тя спестява 10 лв. на седмица, то тя получава:
12 лв.
25 лв.
20 лв.
40 лв.

31. Катер изминава 36 km от пристанище А до пристанище В по течението на река за 1 ч. 30 мин. Ако скоростта на течението е 4 km/h, катерът ще се върне обратно за:
2 ч. 20 мин.
1 ч. 48 мин.
2 ч. 15 мин.
2 ч. 25 мин.

32. Ако точките А, В и С лежат на една права и АВ = 7cm, BC = 3cm, то винаги е вярно твърдението:
С е между А и В
А е между В и С
В е между А и С
А не лежи на отсечката ВС

33. Мярката на ъгъл е от мярката на съседния му. Ъгъл е равен на:
20°
40°
140°
160°

34. На чертежа AB||CD и BC||DE, като BAE=55° и AED=65°. Мярката на ъгъла е равна на:
55°
60°
65°
70°

35. На чертежа ABCD и EFGB са квадрати. Мярката на ъгъл е:
10°
15°
25°
35°

36. На чертежа AC=BC, M е средата на AB и CMP = CMQ. Броят на двойките еднакви триъгълници е:
3
4
5
6

37. В успоредника ABCD AB=5 cm, AD=4 cm и ABC=150°. Лицето на успоредника е равно на:
5 cm2
10 cm2
15 cm2
20 cm2

38. В ABC височината AH пресича ъглополовящата на външния ъгъл при върха C в точката L. Ако BAC=60°, ALC=35°, то ABC е равен на:
50°
60°
70°
80°

39. На чертежа ABCD и MNPQ са квадрати. Ако AB=5 cm и MN=4 cm, то периметърът на MBN е равен на:
7 cm
8 cm
9 cm
10 cm

40. Страната на квадрата на чертежа е 2 cm. Разликата от лицата на тъмната и светлата част е равна на:
2 - 4 cm2
4 - cm2
cm2
4 cm2


литература | математика | природни науки | обществени науки | край

 

природни науки

 

41. Варел е пълен с вода. За хидростатичното налягане р в точките А, B, C и D е вярно, че:
p(D) > p(B) и p(B) > p(C)
p(D) < p(C) и p(C) < p(B)
p(A) < p(B) и p(B) > p(C)
p(C) > p(B) и p(C) < p(D)

42. Големината на тока, която показва амперметърът е:
100 mA
200 mA
300 mA
400 mA

43. Падащ светлинен лъч сключва с плоско огледало ъгъл, равен на 25° . Ъгълът между падащия и отразения лъч е:
25°
50°
100°
130°

44. При рентгенови изследвания на стомашно-чревния тракт се използва бариев сулфат под формата на каша за пиене. При взаимодействие на кои две вещества НЕ се получава бариев сулфат?
Ba + H2SO4
BaO + SO3
Ba(OH) + H2SO4
BaO + SO2

45.Определете неизвестните вещества А, Б и В в реакционната схема:
H2, O2, HCl
H2O, O2, Cl2
H2O, O2, HCl
H2, O2, Cl2

46. Като знаете, че Ar(C) = 12, Ar(O) = 16 каква маса в грамове има въглероден диоксид, който при нормални условия заема обем 112l?

88 g

176 g
220 g
264 g

47. Кой от жизнените процеси при земноводните е изключително зависим от водната среда?
хранене
размножаване
отделяне
дишане

48. Кое е общото между паяка, шарана и гущера?
Те са:
хордови животни
животни с радиална симетрия
трипластни животни
животни с еднакъв брой крайници

49. В коя група изброените животни са с един и същ тип нервна система?
членестоноги, плоски червеи, мешести;
мекотели, прешленести червеи, мешести;
членестоноги, мекотели, кръгли червеи;
кръгли червеи, членестоноги, мешести.

50. Какъв е произходът на Охридското езеро?
тектонски
ледников
карстов
свлачищен

литература | математика | природни науки | обществени науки | край

 

обществени науки

 

51. Ханаан е:
име на египетски бог
древногръцки историк
"обетованата земя", в която се заселили евреите
римски император

52. Перикъл е:
атински политик
спартански цар
древногръцки бог
атински философ

53. Пуническите войни завършват с:
победа на Рим над Елада
поражение на Персия от Елада
поражение на Картаген от Рим
победа на Картаген над Рим

54. Първият триумвират (Съюзът на амбициозните) е дело на:
Антоний, Лепид, Октавиан
Сула, Брут, Касий
Помпей, Крас, Цезар
Цезар, Август, Гай Марий

55. Сред изброените райони земеделието се появява най-рано в:
поречието на река Тибър
долината на река Йордан
долината на река Нил
Балканския полуостров

56. Остров Сардиния:
принадлежи на Франция
принадлежи на Италия
принадлежи на Испания
е самостоятелна държава

57. Коя от страните на Балканския полуостров е член на ЕС?
Румъния
Турция
Гърция
Албания

58. По форма на управление България е:
конституционна монархия
федерална република
президентска република
парламентарна република

59. Кое полезно изкопаемо се добива и в Долнодунавската, и в Прикаспийската низина?
нефт
калиева сол
каолин
въглища

60. Коя от изброените групи страни включва най-големите производителки на вина в Европа?
Германия, Гърция, България
Хърватия, Унгария, Австрия
Франция, Испания, Италия
Португалия, Украйна, Русия

 

литература | математика | природни науки | обществени науки | край


грешен отговор
верният отговор

първа страница

 
За мнения, предложения и препоръки, моля да ни Пишете.
Ако имате и други въпроси, може да оставите коментар тук.
 
 
 
 
©Copyright 2001г. А. M. S. All rights reserved..