Make your own free website on Tripod.com

ПРИМЕРЕН ТЕСТ НА СМГ - 10 юни 2001г.

 
 

литература

 

   
  Прочетете текста и решете задачите от №1 до №4.
   
 

Според представителите на немската фирма "Шнайдер" телевизионните образи в бъдеще ще бъдат "рисувани" от лазерен лъч. Съвременният екран ще бъде заменен от елегантен плосък екран. С помощта на лазерна технология образите му ще могат да се излъчват в естествена големина на стената. Самият уред би могъл да се монтира над дивана или на библиотеката. Това ще даде възможност на нашите наследници лесно да намерят място за гледане на телевизия, без да е необходимо да съобразяват обзавеждането на цялото жилище с разполагането на телевизионния апарат.

"Шнайдер" е една от най-големите производители на електроника за развлечение и за лична употреба като видео- и стереосистеми. В сравнение с гиганти като JVC и LG например фирмата е направо джудже. Въпреки това "Шнайдер" има самочувствието да вгражда собствена техника в телевизионните апарати на бъдещето. Причината за това се крие във факта, развитието на бранша за първи път от 60 години насам се нуждае от новаторски идеи и изобретения. Затова техническият пробив на една малка фирма поне теоретично има същите шансове за успех като тази на многонационален гигант.

 
(из печата)
1. Коя е темата на текста?
лазерната технология в полза на телевизията
лазерният уред може
проектите на немската фирма "Шнайдер"
необходимост от новаторски идеи изобретения

2. Кое от следните твърдения НЕ е вярно според логиката на текста?
Лазерната технология е открита от немската фирма "Шнайдер".
Лазерният уред може да се постави на произволно място в стаята.
Развитието на бранша за първи път от 60 години насам се нуждае от новаторски идеи и изобретения.
Теоретично техническият пробив е възможно да бъде извършен и от една малка фирма.

3. Кой ред не съдържа контекстови антоними:
лазерна технология - обикновен съвременен екран
представи - шансове за успех
една от най-големите производители на електроника - малка фирма
джудже - многонационален гигант

4. Първият и вторият абзац в текста са свързани с:
лексикално повторение
контекстови синоними
форма на спомагателния глагол
съставно именно сказуемо

5.      При коя от двойките думи отношението е както при двойката зърна - прах:
вода - пара
сок - лимон
скала - пясък
царевица - брашно

6.      При коя от двойките думи отношението е както при двойката опозорен – неопетнен:
лъскав - бляскав
неуспешен - неблагополучен
одобрен - отхвърлен
съществен - значителен

7.      При коя от двойките думи отношението е както при двойката архипелаг – остров:
фиорди - залив
резерват - парк
градчета - къща
въгледобив - мина

8. Какво означава фразеологичното словосъчетание държа се на положение?
държа се хладнокръвно
държа се с достойнство
държа се на разстояние
държа се високомерно

9. Какво означава фразеологичното словосъчетание на топа на устата?
на върха на славата
висша степен на радост
неблагоприятно положение
повратен момент в живота

10.  В кой ред няма омоними?
Хъшът мина съвсем тихо.// Избухна мина.
В България има хубави гори. // Огънят гори буйно.
Момчето легна на дървения нар.// Откъснах си нар.
Това беше тъжна история с весел край.// Тънкият край на пръчката се огъваше.

11. В коя дума е допусната правописна грешка?
озаконявам
двоеточие
усамотен
овладяване

12. В коя дума е допусната правописна грешка?
възспирам
сфинкс
потискам
скулптор

13. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
  На целия (а) свят е известен (б) странния (в) нрав на Моцарт - виртуоз и необикновено (г) надарен музикант.
(а)
(б)
(в)
(г)

14. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
  Немислейки (а) за нищо друго, освен за Ангелинка, Елин-Пелиновият (б) герой се потапя в съкровения (в) и вълнуващ (г) свят на мечтите.
(а)
(б)
(в)
(г)

15.  В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Както беше обичай, Шибил започна да брои, за да види колко години ще живее, но после се замисли за възрастта си и му се стори, че е вече стар.
Когато се случи това, беше пролет.
Дълго време тои мисли това да не е клопка.
Когато потегли беше пладне, когато слезе долу и се обърна назад, канарите вече се бяха зачервили от залеза.

16. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Гледан откъм морето, брегът изглеждаше великолепно.
Всички, пропуснали лекцията, могат да я чуят повторно всеки ден.
Той влезе, усмихвайки се смутено и си седна на мястото.
Учениците, заминаващи на екскурзия, да се явят в училище в 8 часа.

17. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
  Старата дъбова гора край която минуваше пътят от Шумен за Преслав част от която и днес съществуваше глъхнеше под есенната си позлата.
2
3
4
5

18.  В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка?
Неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство беше на лично място сред селото и отдалече личеше, че е чорбаджийска.
Неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство, беше на лично място сред селото и отдалече личеше че е чорбаджийска.
Неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство, беше на лично място сред селото, и отдалече личеше, че е чорбаджийска.
Неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство, беше на лично място сред селото и отдалече личеше, че е чорбаджийска.

19. В кое изречение миналото страдателно причастие изпълнява службата на обособено съгласувано определение:
Отлитащите птици се изгубиха в далечината.
Селцето, огряно сияеше в утринен блясък.
Момчето се спуснало надолу към селото, бързайки.
Нас са ни записали в дяволския тефтер още кога сме се родили.

20. В изречението "Той поздрави хората, чакащи го търпеливо пред вратата" запетаята отделя:
просто изречение в състава на сложното
вметнат израз
главно и подчинено изречение
обособена част

литература | математика | природни науки | обществени науки | край

математика

 

 

21. Стойността на израза - : 0,3 е:
0
1

22. Броят на трицифрените числа със сбор от цифрите 3 е:
2
4
5
повече от 5

23. Ако a : b = 2 : 5 и c : d = 4 : 3, то отношението a : c е равно на:
8 : 15
3 : 10
4 : 5
не може да се определи

24. Квадратните милиметри в 1,5 квадратни метра са:
1,5 . 103
150
15 000
15 . 105

25. През първия ден на туристически поход туристи изминали 10% от определения маршрут. През втория ден изминали 20% от остатъка. Колко процента от маршрута са изминали общо?
30%
28%
18%
32%

26. Изразът е тъждествено равен на израза:

27. Стойността на параметъра a, за която коефициентът пред x2 в нормалния вид на многочлена (-2x + a)3 е равна на 6, е:
1
-1
0,5
-0,5

28.Стойността на израза 5502 - 4502 е равна на:
102
103
104
105

29. Стойността на израза 57 - 56 + 55 е равна на:
6
56
21 . 55
4 . 56

30. Уравнението (y - 1)(y + 1) - (y - 1)2 = 2y:
няма корени
има един корен
има два корена
има повече от два корена

31. Стойностите на x, за които изразът приема отрицателни стойности са:
x < -
x < - 0,75
x >
x > 0,75

32. Колко стотинки струва вестник СМГ, ако 16 ст. са % от цената му?.
36 ст.
45 ст.
27 ст.
30 ст.

33. Ъгъл е с 20% по-малък от съседния си ъгъл. Колко градуса е мярката на ъгъл, който е с 20% по-голям от :
100°
96°
80°
88°

34. На чертежа AC = BC, BQ = PQ. Мярката на x е:
135°
140°
110°
150°

35. В остроъгълния ABC, CD (D AB) е височина и CD = DB. Ако B = A, то мярката на ACB е:
60°
45°
75°
данните не са достатъчни да се определи

36. Ъглополовящите на външните ъгли при върховете A и B наABC се пресичат в точка O. Ако C = 70°, то мярката на AOB е:
45°
50°
55°
65°

37. В ABC, C = 90° и B = 30° . Точка M е от отсечката AB и е такава, че AM : MB = 1 : 2. През точка M е построен перпендикуляр MP (P BC) към BC. Отношението на дължините на отсечките AC и MP е:
5 : 4
2 : 1
4 : 3
3 : 2

38. В четириъгълник ABCD, B = D = 90°, A < C и точка M е среда на AC. Кое от твърденията НЕ винаги е вярно?

BM = DM
DMB = 2.DAB
AMB AMD
DAB + DCB = 180°

39. В успоредник ABCD точка P е от отсечката BC и PC = AD. Каква част от лицето ABCD е лицето на BPA?

данните не са достатъчни за да се определи

40. ABCD е правоъгълник, в който O е пресечната точка на диагоналите му. Ако DO = BC, то мярката на AOB е:

100°
120°
135°
150°


литература | математика | природни науки | обществени науки | край

природни науки

 

41. Ако към лост, намиращ се в равновесие със закачени различни тежести, се прибавят равни тежести на двете му рамена, то:
равновесието ще се запази
лостът ще се наклони към по-голямата тежест
равновесието ще се наруши, без да е възможна оценка за посоката
лостът ще се наклони винаги към по-дългото рамо

42. Преобразуването от електрически нагревател с мощност 750 W за 30 min енергията е:
22,5 kJ
225 kJ
2,25 MJ
1,35 MJ

43. За плоско огледало не е вярно твърдението:
образът на предмета е симетрично обърнат (лявото става дясно и обратното)
образът на предмета е недействителен
образът на предмета е върху огледалото
разстоянието предмет - огледало е равно на разстоянието образ - огледало

44. Като знаете, че Ar(C) = 12, Ar(O) = 16 каква маса в грамове има въглероден диоксид, който при нормални условия заема обем 112l?
264 g
220 g
176 g
88 g

45. Колко литра O2, измерен при нормални условия, се получават при пълно разлагане на 1 mol от съединението калиев хлорат KClO3:
2KClO3 2KCl + 3O2
22,4 l
12,2 l
44,8 l
33,6 l

46. В три епруветки са поставени вода H2O, воден разтвор на натриева основа NaOH, и воден разтвор на калциева основа
Ca(OH)2, известен като "бистра варна вода". Посочете подходящия начин за разпознаване на трите безцветни течности:
с помощта на индикаторите лакмус или фенолфталейн
чрез продухване на издишан въздух през течностите с помощта на стъклена тръбичка
с помощта на индикаторите лакмус и фенолфталейн установяваме в кои епруветки са разтворите на двете основи. Издишаме въздух през стъклена тръбичка през разтворите на основите за да ги различим.
с разтвор на сребърен нитрат - AgNO3

47. Таксиси извършват животни:
без нервна система
с дифузна нервна система
с ганглийна нервна система
с тръбеста нервна система

48. Трипластни животни не са:
мекотели
мешести
плоски червеи
кръгли червеи

49. Артериите са кръвоносни съдове, които:
пренасят окислена кръв
пренасят неокислена кръв
внасят кръв в сърцето
изнасят кръв от сърцето

50. За коя част на България са характерни котловини:
северна и североизточна
източна и централна
западна и южна
югозападна и централна

литература | математика | природни науки | обществени науки | край

 

обществени науки

 

51. Коя двойка държави според формата на управление са републики?
Испания, Германия
Италия, Великобритания
Франция, Унгария
Холандия, Белгия

52. Коя двойка държава - столица не е вярна?
Португалия - Лисабон
Австрия - Берн
Чехия - Прага
Малта - Ла Валета

53. Корабостроенето е типичен отрасъл за:
Унгария и Молдова
Норвегия и Великобритания
Испания и Македония
Швейцария и Португалия

54. Отглеждането на зеленчуци, памук и ориз е типично за:
Дунавската равнина
Софийската котловина
Бургаската низина
Горнотракийската низина

55. На река Дунав между България и Румъния е построен мост между:
Видин и Калафат
Никопол и Турну Мъгуреле
Русе и Гюргево
Силистра и Кълъраш

56. Най-известният атински политик е:
Пизистрат
Солон
Перикъл
Одисей

57. Пуническите войни се водят между:
Елада и Рим
Рим и Картаген
Картаген и Египет
Персия и Рим

58. "Обетованата земя", в която се заселили евреите, се нарича:
Хималаи
Египет
Ханаан
Илиада

59. Римската империя е разделена на Източна и Западна от император:
Теодосий І - 395 г.
Нерон - 65 г.
Константин Велики - 337 г.
Ромул Авгостул - 476 г.

60. Басейново земеделие е:
укрепително съоръжение
съоръжение за прехвърляне на вода
малко селище с басейн
система за напояване в Египет

литература | математика | природни науки | обществени науки | край


грешен отговор
верният отговор

първа страница

 
За мнения, предложения и препоръки, моля да ни Пишете.
Ако имате и други въпроси, може да оставите коментар тук.
 
 
 
 
©Copyright 2001г. А. M. S. All rights reserved..